• امروز شنبه ششم آذر 1400 

نشریه احسان ماندگار

صفحه ی اصلی / نشریه احسان ماندگار

 
نشریات به همت روابط عمومی اداره کل اوقاف و امور خیریه آذربایجان غربی تهیه و جهت بازدید و استفاده عموم در دسترس قرار گرفته است و شامل عملکرد فعالیت های اوقاف آذربایجان غربی در زمینه های مختلف می باشد 
 
 
 برای مشاهده و دانلود روی لینک ها کلیک کنید
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
             
              
                                                                                         
    نشریه آخارسو( احسان ماندگار) : دی 97                          نشریه آخارسو( احسان ماندگار) : بهمن 97                       نشریه آخارسو( احسان ماندگار) : اسفند 97                  
PDF  نسخه                                                                PDF  نسخه                                                                PDF  نسخه                                                      
             
   
نشریه داخلی آخارسو( احسان ماندگار) :  شماره 37- آبان ماه    97
   
نشریه داخلی آخارسو( احسان ماندگار) :  شماره 36- مهر   97
PDF  نسخه 
  
نشریه داخلی آخارسو( احسان ماندگار) :  شماره 35- شهریور  97
  
نشریه داخلی آخارسو( احسان ماندگار) :  شماره 34- مرداد  97
 
  
نشریه داخلی آخارسو( احسان ماندگار) :  شماره 33- تیر   97 
PDF  نسخه
 
 
 نشریه داخلی آخارسو( احسان ماندگار) :  شماره 32- خرداد   97 
 
نشریه داخلی آخارسو( احسان ماندگار) :  شماره 31- اردیبهشت   97 
  PDF  نسخه            
 
 
 
نشریه داخلی آخارسو( احسان ماندگار) :  شماره 30- فروردین  97 
   PDF  نسخه             http://s9.picofile.com/file/8324638818/O_30_.pdf.html   
نسخه الکترونیکی        http://s9.picofile.com/file/8299117792/oq16.swf.html 
 
 
 
نشریه داخلی آخارسو( احسان ماندگار)  شماره 29- اسفند  96:
  PDF  نسخه             http://s9.picofile.com/file/8324638818/O_30_.pdf.html
نسخه الکترونیکی        http://s9.picofile.com/file/8299117792/oq16.swf.html
 
 
 
نشریه داخلی آخارسو( احسان ماندگار)  شماره 28- بهمن  96:
  
 

 
نشریه داخلی آخارسو( احسان ماندگار)  شماره 27- دی  96:
 
 
 
 
نشریه داخلی آخارسو( احسان ماندگار)  شماره 26- دی  96:
 
 
 
نشریه داخلی آخارسو( احسان ماندگار)  شماره 21- تیر 96:
 
 
نشریه داخلی آخارسو( احسان ماندگار)  شماره 20-(خرداد  96)  
 
 
 
ویژه نامه چهلمین دوره مسابقات سراسری قر/آن کریم وحی( اقراء )  شماره 13  :
      نسخه           http://s8.picofile.com/file/8308598050/MsQo13_.pdf.html            PDF
 
 
ویژه نامه چهلمین دوره مسابقات سراسری قر/آن کریم وحی( اقراء )  شماره 12  :
      نسخه             http://s9.picofile.com/file/8308600318/eg12.pdf.html          PDF
  
 
ویژه نامه چهلمین دوره مسابقات سراسری قر/آن کریم وحی( اقراء )  شماره 11  :
      نسخه           http://s8.picofile.com/file/8308597300/MsQo11_.pdf.html            PDF
 
 
ویژه نامه چهلمین دوره مسابقات سراسری قر/آن کریم وحی( اقراء )  شماره 10  :
      نسخه           http://s9.picofile.com/file/8308595700/eghra10.pdf.html            PDF
 
 
 
ویژه نامه چهلمین دوره مسابقات سراسری قر/آن کریم وحی( اقراء )  شماره 9  :
      نسخه           http://s8.picofile.com/file/8308595384/eghra09.pdf.html            PDF
 
 
ویژه نامه چهلمین دوره مسابقات سراسری قر/آن کریم وحی( اقراء )  شماره 8  :
      نسخه           http://s8.picofile.com/file/8308594968/eghra08.pdf.html            PDF
 
 
ویژه نامه چهلمین دوره مسابقات سراسری قر/آن کریم وحی( اقراء )  شماره 7  :
      نسخه           http://s9.picofile.com/file/8308594300/eghra07.pdf.html            PDF
 
 
 
ویژه نامه چهلمین دوره مسابقات سراسری قر/آن کریم وحی( اقراء )  شماره 6  :
      نسخه      http://s8.picofile.com/file/8308594268/eghra06.pdf.html                 PDF
 
 
 
ویژه نامه چهلمین دوره مسابقات سراسری قر/آن کریم وحی( اقراء )  شماره 5  :
      نسخه          http://s9.picofile.com/file/8308593684/eghra05.pdf.html             PDF   
 
 
 ویژه نامه چهلمین دوره مسابقات سراسری قر/آن کریم وحی( اقراء )  شماره 4  :
      نسخه      http://s9.picofile.com/file/8308593342/egha04.pdf.html                 PDF   
 
  
 ویژه نامه چهلمین دوره مسابقات سراسری قر/آن کریم وحی( اقراء )  شماره 3  :
      نسخه      http://s9.picofile.com/file/8308590668/eghra03.pdf.html                 PDF   
 
 
 ویژه نامه چهلمین دوره مسابقات سراسری قر/آن کریم وحی( اقراء )  شماره 2  :
      نسخه      http://s9.picofile.com/file/8308582650/egra02.pdf.html                  PDF   
 
 
 
                                                                          ویژه نامه چهلمین دوره مسابقات سراسری قر/آن کریم وحی( اقراء )  شماره 1   :   
      نسخه      http://s9.picofile.com/file/8308582968/egra0_1.pdf.html                  PDF   
 
 
 
نشریه داخلی آخارسو( احسان ماندگار)  شماره 19-96 (اردیبهشت  )   :
     نسخه    http://s8.picofile.com/file/8299118334/O_19.pdf.html                  PDF   
   نسخه الکترونیکی              http://s9.picofile.com/file/8299118518/oq19.swf.html 
 
 
 
نشریه داخلی آخارسو( احسان ماندگار)  شماره 18-96 (فروردین  )   :
 نسخه الکترونیکی       http://s8.picofile.com/file/8299558526/Farvardin.exe.html 
 
 
 
 
نشریه داخلی آخارسو( احسان ماندگار)  شماره 17-95 (اسفند )   :
    نسخه    http://s8.picofile.com/file/8299117834/O_17.pdf.html              PDF
                           نسخه الکترونیکی  http://s8.picofile.com/file/8299117950/oq17_2_.swf.html
 
 
 
نشریه داخلی آخارسو( احسان ماندگار)  شماره 16-95 ( بهمن )   :
   نسخه  http://s8.picofile.com/file/8299117618/O_16.pdf.htm                PDF   
نسخه الکترونیکی         http://s9.picofile.com/file/8299117792/oq16.swf.html
 
 
 
نشریه داخلی آخارسو( احسان ماندگار)  شماره 15-95 ( دی )   :
نسخه  http://s8.picofile.com/file/8299117518/O_15_.pdf.html                 PDF
نسخه   الکترونیکی          
 http://s8.picofile.com/file/8299117584/oq15.swf.html

         
  
 
نشریه داخلی آخارسو( احسان ماندگار)  شماره 1-95 ( فروردین )   :
 
 
 
نشریه داخلی آخارسو( احسان ماندگار)  شماره 2-95 ( اردیبهشت ) 
 
 
 
نشریه داخلی آخارسو( احسان ماندگار)  شماره 3-95 ( خرداد ) :
 
 
 نشریه داخلی آخارسو( احسان ماندگار)  شماره 4-95 ( ویژه ماه مبارک رمضان  )
 
 
نشریه داخلی آخارسو( احسان ماندگار)  شماره 5-95 ( تیرماه)
http://s7.picofile.com/file/8265670734/O_04_.pdf.html
 
 
 
 نشریه داخلی آخارسو( احسان ماندگار)  شماره 6-95 ( مرداد ماه )
 
 
 
 ( ویژمسابقات مرحله استانی قرآن کریم 95/ شماره 1) 
 
 
 
  ( ویژمسابقات مرحله استانی قرآن کریم 95/ شماره 2)
 
 
 
نشریه داخلی آخارسو( احسان ماندگار)  شماره 7-95 ( شهریور ماه ) 
 
 
 
نشریه داخلی آخارسو( احسان ماندگار)  شماره 8-95 (ویژه بصرت عاشورایی)
 
 
 
نشریه داخلی آخارسو( احسان ماندگار)  شماره 9-95 (مهر ماه)
 
 
 
نشریه داخلی آخارسو( احسان ماندگار)  شماره 10-95 (آبان ماه)
 
 
 
 نشریه آخارسو( احسان ماندگار)/ (ویژه همایش وقف و رسانه )/ دهه وقف 95
 
 
 
 نشریه آخارسو( احسان ماندگار) (ویژه دهه وقف  95)